Veel inspiratie bij themabijeenkomst Positieve sportcultuur

Na de lancering van het Gelders Sportakkoord 2.0 worden er verdiepingsbijeenkomsten per thema georganiseerd. Op 29 april 2021 bogen 24 partners zich over de vraag welke concrete stappen er moeten worden gezet om een positieve sportcultuur in Gelderland te bevorderen.

Veel werk aan de winkel voor droomscenario
Vooraf hadden verschillende partners hun droomscenario rondom positieve cultuur al geschetst. Daar kwam een gedeeld toekomstbeeld uit:

  • Doordat ze veilig kunnen sporten gaan meer Gelderlanders sporten en bewegen.
  • Iedereen kan veilig sporten, ongeacht geslacht, afkomst, sociaal economische status, seksuele geaardheid etcetera. Evenementen als Eurogames 2022 kunnen hier een boost aan geven.
  • Mensen kunnen elkaar ontmoeten binnen clubs door de open sfeer en het welkome en veilige gevoel dat er heerst.
  • Er is nog meer goed opgeleid kader (bestuur, organisatie, technisch en arbitrage).
  • Er is een intensieve samenwerking tussen gemeenten, clubs, sportservices en andere partijen om een positieve sportcultuur te bevorderen.

Een helder streven, maar daar is nog wel wat voor nodig. “Dit gaat om een cultuurverandering, en dat vergt een lange adem,” aldus Matthijs Westerbeek van Sportbedrijf Arnhem. “We focussen vaak op de positieve kanten van sport, maar misschien moeten we ook gewoon hardop zeggen dat sommige dingen nog slecht gaan.” Veel partners herkenden dat beeld, maar daarom is het juist belangrijk in actie te komen. “Het momentum om aan de slag met een positieve sportcultuur is er nu zeker, en het werk is nooit af.”

Zichtbaarheid essentieel
De deelnemers gingen in drie breakoutrooms aan de slag met deelonderwerpen: bestuur en beleid; trainers en coaches; en veiligheid en grensoverschrijdend gedrag. Daarbij bleek al snel dat alles in positieve sportcultuur met elkaar samenhangt. “Je hebt het over fysieke veiligheid, sociale veiligheid en emotionele veiligheid”, zegt aanvoerder Thecla Brouwer van Spectrum. “Op al die aspecten hebben bestuur, trainers en sporters allemaal een rol.” Zo vertelde Erik Tolboom dat de NTFU al een pakket aan activiteiten heeft, onder meer het opleiden van wegkapiteins en campagnes rondom fysieke veiligheid en duurzaam rijden. In alle groepen kwam naar voren dat communicatie essentieel is. Van goede informatie over wat grensoverschrijdend gedrag is en hoe dat te melden, tot goede voorbeelden over de effecten van clubkadercoaching.

Belangrijk voor iedereen
Zo kwam in de breakoutroom over veiligheid de mogelijkheid van de Report App aan de orde. Ervaringsdeskundige Anne van Dijk: “Gelukkig zijn er op veel plaatsen al meldpunten voor als er wat gebeurd is, maar je wilt grensoverschrijdend gedrag eigenlijk voorkomen. Bij Report App tref je een onafhankelijk persoon aan wie je ook vragen kunt stellen over wat grensoverschrijdend is en hoe je het eerder kunt stoppen.” De breakoutroom over bestuur en beleid benadrukte het belang van een positieve sportcultuur voor de clubs zelf. GSF-projectleider Annemiek van de Grint: “We moeten clubs laten zien dat ze dit niet alleen doen voor individuele leden, maar dat ze er zelf ook van profiteren als er een veilig en open klimaat is. Daar kun je leden mee werven.”

Positief benaderen, maar wel doorpakken
Verschillende enthousiaste sportprofessionals deelden in de breakoutroom trainers en coaches al goede voorbeelden over ondersteuning voor trainers. Ward Terpstra, coördinator buurtsportcoaches in Doesburg: “Zowel via mijn werk als bij clubs waar ik bij betrokken ben zie ik dat mensen open staan voor scholing en ondersteuning.” Sportconsulent in Nijmegen Paul Heldens krijgt enthousiaste reacties op de aangeboden clubkadercoaching. De uitdaging blijft wel dat dit soort initiatieven vaak de trainers bereiken die ervoor open staan, terwijl problemen rond te prestatiegericht coachen en grensoverschrijdend gedrag juist bij anderen spelen. “Ik geloof erin dat goede voorbeelden werken. Andere coaches worden toch nieuwsgierig, zeker als uit de evaluatie blijkt dat leden enthousiast zijn over de vernieuwde training.” Ook kunnen toptrainers als rolmodel dienen. Er liggen dus kansen voor communicatie. Tegelijkertijd moet het niet blijven bij positieve communicatie alleen, zo bleek bij de afsluiting. Veel deelnemers zien ook een rol voor subsidiegevers: zij kunnen voorwaarden stellen op het gebied van een zichtbaar positieve sportcultuur.

Actieplan
De aanvoerders van het thema Positieve sportcultuur (Wouter Schols van NIVM, Thecla Brouwer en Ghislaine van Ommeren van Spectrum, Anne van Dijk en Karin Bosman van Report App en Renald Majoor van De Stilte Verbroken) gaan met alle ideeën die tijdens de breakoutsessies verzameld zijn, van klein tot groot, aan de slag om een actieplan te maken. Hierin komen onder andere de prioriteiten voor dit jaar te staan. Wouter Schols: “Alle aandacht en ambitie is nodig, er is een duidelijke noodzaak, en er gebeuren op verschillende plekken ook al mooie dingen die we kunnen verspreiden en waar we van kunnen leren. Het gaat om verbinden en versterken, dat gaan we met het actieplan doen.”