Privacyverklaring platform Gelders Sportakkoord

Je deelt allerlei persoonsgegevens met ons. Als je zelf met ons contact opneemt of als wij contact met jou opnemen over onderwerpen die het Gelders Sportakkoord aangaan. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens. We willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen van de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten je hebt ten aanzien van jouw eigen gegevens. In deze privacyverklaring informeren we je hierover. Heb je na het lezen van deze verklaring nog vragen? Neem dan contact met ons op.

1. Wie zijn wij?

Het platform Gelderssportakkoord.nl is een gezamenlijk initiatief van de provincie Gelderland en de Gelderse Sport Federatie. Alle partners van het Gelders Sportakkoord maken deel uit van het platform. Samen zetten wij ons in voor een sterk Gelders sportklimaat.

Onze contactgegevens zijn:

telefoon:          026 – 354 0399

e-mail:              info@gelderssportakkoord.nl

website:           www.gelderssportakkoord.nl

postadres:        Postbus 60066, 6800 JB ARNHEM

bezoekadres:    Papendallaan 60, 6816 VD ARNHEM

2. Welke soorten gegevens gebruikt het platform Gelderssportakkoord.nl en hoe krijgen we die?

De GSF, als initiator van het platform, gebruikt verschillende categorieën van persoonsgegevens. Als je contact zoekt met GSF, bijvoorbeeld telefonisch, via onze website of via sociale media of bij het insturen van een artikel verstrek je ons gegevens. Deze gegevens leggen wij vast. Het gaat bijvoorbeeld om jouw naam, functie, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer. Dit kunnen natuurlijk ook (contact)gegevens van jouw bedrijf of stichting zijn.

We kunnen ook gegevens gebruiken uit openbare bronnen. Zo kunnen we gegevens over bedrijven en hun vertegenwoordigers verkrijgen via openbare informatie op het internet of bijvoorbeeld via de Kamer van Koophandel.

Tijdens evenementen en bijeenkomsten, georganiseerd in het kader van het Gelders Sportakkoord, kunnen foto’s en films worden gemaakt. Afhankelijk van jouw en onze belangen gebruiken we deze foto’s en films voor commerciële en promotionele doeleinden.

Minderjarigen
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@gelderssportakkoord.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

3. Doelen van de verwerking van gegevens

Wij kunnen onze diensten alleen goed uitvoeren als we daarbij persoonsgegevens kunnen opvragen en vastleggen. Het doel van de verwerking van persoonsgegevens is dan ook onze dienstverlening goed te kunnen inzetten en uitvoeren. Denk hierbij aan het betrekken van partijen om de inhoud van het platform te verbeteren.

4. Grondslag voor verwerking van gegevens

De rechtmatige grondslag voor het verwerken van deze gegevens is dus in sommige gevallen de overeenkomst en soms het gerechtvaardigd belang van GSF bijvoorbeeld om de kwaliteit van het platform Gelderssportakkoord.nl te waarborgen en te verbeteren. Het gebeurt ook dat we persoonsgegevens verwerken op basis van de grondslag toestemming. Deze toestemming kun je altijd weer intrekken.

5. Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

GSF bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor jouw gegevens zijn verkregen en worden verwerkt, tenzij de wet ons verplicht gegevens langer te bewaren. Iedere ondernemer is bijvoorbeeld wettelijk verplicht zijn administratie zeven jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht).

De bewaartermijn die GSF hanteert kan per doel verschillen en is ook afhankelijk van de aard van de gegevens. Verwerken we jouw gegevens op basis van de grondslag overeenkomst dan verwijderen we deze gegevens bijvoorbeeld twee jaar na beëindiging van de overeenkomst. Na afloop van de bewaartermijnen verwijderen we de gegevens.

6. Informatie, wijziging, bezwaar en klacht

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van jou verwerken:

  • inzage in de persoonsgegevens;
  • aanpassing van de persoonsgegevens;
  • beperking van persoonsgegevens;
  • bezwaar maken tegen het verwerken van persoonsgegevens;
  • verwijdering (wissen) van de persoonsgegevens;
  • overdracht van persoonsgegevens aan jezelf of aan een andere organisatie;
  • intrekking van gegeven toestemming om persoonsgegevens van jou te verwerken;
  • klacht indienen over de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Wil je van bovenstaande rechten gebruik maken stuur ons dan een mail met jouw verzoek of klacht. Om er zeker van te zijn dat het verzoek, of de klacht door jou is ingediend vragen we je als bijlage een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee te sturen. Wij vragen je met klem op deze kopie jouw BSN en pasfoto onleesbaar te maken. Dit ter bescherming van jouw privacy.

Let op: het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is zullen we je dit gemotiveerd laten weten.

Je kunt jouw verzoek of klacht mailen naar info@gelderssportakkoord.nl

Wanneer je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, horen wij dat natuurlijk graag. Je kunt daarover contact met ons opnemen en wij zullen samen met jou naar oplossingen kijken.

Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

7. Beveiliging van jouw gegevens

De GSF legt zo min mogelijk persoonsgegevens vast, alleen de noodzakelijke. GSF neemt bovendien de benodigde technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies en onrechtmatig gebruik. Voorbeelden van beveiligingsmaatregelen zijn maatregelen waarmee we de toegang tot gegevens beheersen (logische toegangsbeveiliging), beheer van autorisaties, versleutelen van persoonsgegevens, intensief monitoren van de website en gebruik van firewalls en intrusion-detection-systemen en afspraken met leveranciers over informatiebeveiliging.
Medewerkers van GSF en eventuele derden die kennis kunnen nemen van de door GSF vastgelegde gegevens, zijn gehouden tot geheimhouding van deze informatie. Alleen geautoriseerd personeel mag gegevens inzien en bewerken. Dat mag ook alleen voor zover dat nodig is voor een goede uitvoering van de werkzaamheden. We zorgen ervoor dat er zorgvuldig wordt omgegaan met fysieke en digitale gegevens.

8. Verstrekken van gegevens aan derden

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat doen we alleen als dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht (zoals bijvoorbeeld onze ICT­dienstverlener), sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. GSF blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

9. Datalekken

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Soms is het waarschijnlijk is dat de inbreuk een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de betreffende personen. In dat geval zijn wij verplicht om een datalek te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij degenen wiens gegevens het betreft.

Het is belangrijk dat alle datalekken die betrekking hebben op persoonsgegevens die door ons worden verwerkt bij ons worden gemeld en beoordeeld zodat we daar actie op kunnen ondernemen. Je kunt datalekken melden op info@gelderssporakkoord.nl

10. Cookies

We maken op onze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Sommige van deze cookies zijn nodig om de site te laten werken (functionele cookies); andere helpen ons de website te verbeteren of maken het mogelijk u een betere gebruikservaring aan te bieden (analytische en trackingcookies).

Het platform gelderssportakkoord.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Ook gebruiken we Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Verwijdering van cookies
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies vind je in de Help-functie van jouw browser.

Sociale deelmogelijkheid: Facebook, LinkedIn en Twitter
Op onze website zijn knoppen opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze knoppen werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter en LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code plaats het betreffende bedrijf zelf cookies. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen om te zien welke gegevens zij verzamelen en hoe die gegevens worden gebruikt.

11. Wijziging privacy statement

Het kan voorkomen dat we deze privacyverklaring in de toekomst wijzigen. Op deze pagina vind je steeds het meest actuele statement.

Datum: 26 september 2019