Waar staan we met het Gelders Sportakkoord 2.0?

Eind oktober vorig jaar begonnen we op een inspirerende kick-off bijeenkomst met de herziening van het Gelders Sportakkoord. Via onder meer themabijeenkomsten wilden we dit uitdiepen en daarmee in het voorjaar een nieuwe tekst presenteren. De corona-maatregelen hebben die planning uiteraard wat verstoord, maar achter de schermen werken we hard door. We nemen u graag mee in waar we staan en waar we naartoe gaan.

De herziening van het Gelders Sportakkoord is nodig om nieuwe inzichten te verwerken. Ook kunnen we zo de verbinding leggen met de lokale sportakkoorden die sinds vorig jaar zijn en worden gesloten. Daarnaast willen we graag profiteren van de mooie resultaten die met het Gelders Sportakkoord al behaald zijn sinds 2017. Door best practices en kennis te delen en partners te verbinden bereiken we samen nog meer.

     

Speerpunten vastgesteld
In de twee kick-off bijeenkomsten (31 oktober en 20 februari) hebben we de partners gevraagd welke thema’s en acties zij belangrijk vonden. Met sommige thema’s zijn groepjes partners daarna aan de slag gegaan in themabijeenkomsten. Er ligt dus al een goede basis voor de inhoud van het Gelders Sportakkoord 2.0. Dit zijn de voorlopige thema’s:

 • Topsport en talentontwikkeling
  • Gelderse wieler- en fietsstrategie (heeft ook een link met sportomgeving, evenementen en van jongs af aan bewegen)
 • Inclusief sporten
 • Duurzame sportomgeving
 • Vitale sport- en beweegaanbieders
  • E-sports (heeft ook een link met Van jongs af aan bewegen)
 • Positieve sportcultuur
  • Veilig sportklimaat
  • Vitaliteit
 • Van jongs af aan bewegen
 • Evenementen
 • Verbinding tussen landelijke, regionale en lokale sportakkoorden
  • Samenwerking buurtsportcoaches

Het Gelders Sportakkoord is een levend document van alle partners samen. De provincie Gelderland heeft de GSF gevraagd het traject te coördineren, de inhoud bepalen de partners. Ook na vaststelling en op basis van de actualiteit kan het worden uitgebreid met nieuwe thema’s en activiteiten. Mogelijk starten we bijvoorbeeld met een thema ‘corona en sport’ als sportorganisaties voorbeelden en ervaringen gaan delen hoe zij omgaan met de corona-maatregelen.

Klankbordgroep
Daarom is begin maart ook een klankbordgroep opgericht. Deze bestaat uit:

 • Ron van Gent (St. Nederland Onderneemt Maatschappelijk!/VNO-NCW)
 • Kimberly Heij (Provincie Gelderland)
 • Pascal Kamperman (Achterhoek in Beweging)
 • Eric Lagendijk (Vereniging Sport en Gemeenten)
 • Jacqueline van Pelt (St. Liemers breedtesport)
 • Tjienta van Pelt (Gelderse Sport Federatie)
 • Gudo Kramer (Topsport Gelderland)
 • Jan van Dellen (gemeente Arnhem)

De klankbordgroep heeft een verbindende rol en een adviesfunctie over prioriteiten en thema’s voor het Gelders Sportakkoord. Ook denken zij mee over de rol van partners binnen het Gelders Sportakkoord. Belangrijk daarbij is dat we met actieve partners op een kwalitatieve wijze aan de slag gaan over wat hun inzet zou kunnen betekenen voor een gezond Gelders sportklimaat.

Digitale enquête partners
Het Gelders Sportakkoord 2.0 is een breed, veelomvattend akkoord, zoals ook aan bovengenoemde thema’s te zien is. Niet elke partner zal op elk thema willen of kunnen aansluiten. Daarom is half mei een digitale enquête uitgezet onder alle partners en partijen die hebben aangegeven bij het eerstvolgende tekenmoment partner te willen worden. Partners kunnen hierin aangeven op welke thema’s ze kennis kunnen delen en mee willen organiseren, en over welke thema’s ze juist vragen hebben. Ook zijn suggesties voor concrete acties welkom. Heeft u de enquête nog niet ingevuld, dan kunt dit alsnog doen, door gebruik te maken van deze link. De opbrengst van de enquête wordt verwerkt in de tekst van het nieuwe sportakkoord, en gebruikt om partners gericht over bepaalde thema’s te benaderen. Ook de communicatie naar alle partners wordt daardoor dus efficiënter. We hopen dan ook dat alle partners deze enquête invullen.

Themabijeenkomsten
Voordat alle bijeenkomsten in verband met corona werden uitgesteld, hadden we al een flinke agenda met komende themabijeenkomsten voor het Gelders Sportakkoord. We hopen deze bijeenkomsten in september te kunnen hervatten. Mocht dit onverhoopt nog niet mogelijk zijn, dan organiseren we vanaf dat moment digitale bijeenkomsten in verschillende vormen. Het streven is om in september en oktober de thema’s en acties van het Gelders Sportakkoord te kunnen uitdiepen in deze themagroepen met verschillende partners. Hierdoor loopt de planning van het Gelders Sportakkoord 2.0 dus wel wat vertraging op, maar we vinden het belangrijk dat iedereen die dit wil, kan meepraten.

Nieuwe tekst in november
Op basis van de enquête, (digitale) themabijeenkomsten, input van de klankbordgroep en een-op-eengesprekken zal medio november de nieuwe tekst van het Gelders Sportakkoord 2.0 in concept klaar zijn. Deze tekst wordt vervolgens voorgelegd aan alle partners. Na verwerking van de feedback zullen we het herziene Gelders Sportakkoord in december ondertekenen. We hopen dat dat op een feestelijk Gelders Sportgala zal zijn, of tijdens een aantal kleinschaliger, inspirerende bijeenkomsten per thema.

Denkt u ook mee over het Gelders Sportakkoord 2.0? Vul de enquête in of mail naar info@gelderssportakkoord.nl met ideeën en aanvullingen.

 

 

 • 5 minuten
 • jul 2020