Beleidsagenda Gelderland Sport! 2020-2023 vastgesteld

Provinciale Staten van Gelderland heeft op 23 september de nieuwe beleidsagenda Gelderland Sport! 2020-2023 formeel vastgesteld. In de beleidsagenda zijn de doelen en acties vastgelegd die de provincie samen met de partners uit het Gelders Sportakkoord in de komende vier jaar op het gebied van sport en bewegen wil realiseren. Daarbij zijn de eerste gevolgen van de coronacrisis al meegenomen.

De Beleidsagenda is opgebouwd rond 4 actielijnen:

  1. De saamhorigheid in de samenleving versterken: sport verbroedert en verbindt
  2. Onze inwoners inspireren en Gelderland profileren door topevenementen en talentontwikkeling
  3. Een gezondere leefstijl bevorderen: meer bewegen voor oud en jong, met of zonder een beperking
  4. Duurzaam sporten faciliteren, met respect voor de omgeving en het klimaat.

Dit staat er in de beleidsagenda over de doelstelling: “Concreet willen we dat kinderen én volwassenen meer en beter gaan bewegen. Dat vrijwilligers beter toegerust worden en kinderen mee kunnen doen aan sport zonder financiële belemmeringen. Dat sportaccommodaties en sportevenementen aantrekkelijker, duurzamer en toegankelijker zijn voor iedereen. Dat sportclubs toekomstbestendig zijn en weten om te gaan met maatschappelijke vraagstukken zoals vergrijzing en daarop kunnen inspelen. En dat we via de sport bijdragen aan een gezond Gelderland en aan een verbonden samenleving.”

Aan Provinciale Staten is gevraagd budget voor de uitvoering van de Beleidsagenda vrij te maken. Op 11 november 2020 stellen Provinciale Staten de Begroting 2021 vast.

Bekijk de Beleidsagenda