Veelgestelde vragen over het Gelders Sportakkoord 2.0

Wat is het Gelders Sportakkoord 2.0?
Het Gelders Sportakkoord 2.0 is een doorvertaling van het in 2017 opgezette Gelders Sportakkoord. Partners hebben elkaar leren kennen en zijn vernieuwende samenwerkingen gestart; een netwerk was geboren. Met het Gelders Sportakkoord 2.0 dagen we elkaar uit om de gezamenlijke droom om te zetten in meer concrete acties.

Landelijke en Gelderse partijen vanuit sport, overheid, onderwijs, zorg, welzijn en bedrijfsleven hebben hun ambities op het gebied van sport en bewegen in het Gelders Sportakkoord 2.0 vastgelegd. Daarbij sluiten ze aan bij de thema’s van het Nationaal Sportakkoord. De ambities zijn divers en gaan over uiteenlopende doelgroepen. Het akkoord staat voor verbinden, samenwerken, inspireren en activeren.


Wat is het ambitie van het Gelders Sportakkoord?
Gelderland is een provincie waar iedereen die dat wil kan bewegen en sporten, in de buurt en in verbinding met elkaar. Onze omgeving, met een uitdagende buitenruimte en goed uitgeruste accommodaties, is groen en duurzaam, wordt optimaal benut en is toekomstbestendig. Een positieve, krachtige en levendige sportcultuur inspireert jong en oud om te gaan bewegen en het eigen sporttalent te ontwikkelen. Daardoor wordt Gelderland de vitaalste provincie van Nederland. We bouwen zoveel mogelijk voort op wat al staat en goed gaat, leggen verbindingen en bouwen aan het netwerk.


Wat is het verschil tussen het Gelders Sportakkoord 2.0, Nationaal Sportakkoord en lokale akkoorden?
Het Nationaal Sportakkoord zet de grote lijnen uit van het beleid op het gebied van sport en bewegen. De overheid heeft lokale organisaties uitgenodigd gezamenlijk een concrete, lokale invulling te geven aan die grote lijnen. Dit zijn de lokale sportakkoorden. Wat we zien is dat veel uitdagingen, wensen en ambities door heel Gelderland gedeeld worden. Het Gelders Sportakkoord 2.0 wil de verbinding leggen, zodat niet iedereen het wiel opnieuw gaat uitvinden. En door het grote netwerk en de hechte samenwerking kan het Gelders Sportakkoord 2.0 regionale initiatieven nemen en ondersteunen. Zo kunnen we samen meer bereiken.


Ik ben al partner van het Gelders Sportakkoord, moet ik nog een keer (digitaal) ondertekenen?
Ja. In het Gelders Sportakkoord 2.0 zetten we de gezamenlijke droom om in meer concrete acties. Dit betekent een andere inzet van het partnerschap en de nadruk op gedeelde agenda’s, ambities en acties. We vragen partners met deze nieuwe ambities in te stemmen. Tegelijkertijd is het Gelders Sportakkoord zo breed en veelomvattend dat niet elke partner aan alles kan meedoen. Met de nieuwe ondertekening brengen we ook beter in beeld op welk thema of welke thema’s partners een bijdrage willen leveren.


Wat betekent mijn handtekening onder het akkoord?
Met uw handtekening geeft u aan een actieve bijdrage te willen leveren aan de uitvoering en het realiseren van de ambities en acties. De één doet dat door een activiteit uit te voeren en een ander denkt mee of faciliteert mogelijkheden door tijd, advies en ruimte beschikbaar te stellen. Aan het zetten van de handtekening zit geen resultaatverplichting. Wel een inspanningsverplichting.


Ik ben nog niet betrokken geweest bij het Gelders Sportakkoord, kan ik nog aansluiten?
Zeker. Nieuwe partners die de uitgangspunten van het akkoord of de thema’s en ambities onderschrijven kunnen zich altijd aansluiten, via deze pagina.


Hoe kan ik het Gelders Sportakkoord ondertekenen?
Ondertekenen doen we digitaal. Ga naar de ondertekeningspagina. Hier kunt u een ondertekeningskaart downloaden. Print deze na het downloaden uit en onderteken deze. Maak vervolgens een selfie met dit formulier. Dit kan een foto van uzelf zijn, maar bijvoorbeeld ook een foto gemaakt tijdens de jeugdtraining, op uw locatie of in combinatie met een voorwerp dat symbool staat voor uw sport of dienstverlening. Heeft u geen printer en wilt u wel ondertekenen, zet dan uw handtekening op een wit vel papier en maak hiermee de foto. Vul vervolgens op de website uw gegevens in, geef aan bij welke acties u wilt aansluiten en upload uw getekende formulier.


Hoe kan ik bijdragen aan de acties uit het Gelders Sportakkoord?
Dit verschilt per actie en per partner. Het kan zijn door mee te denken, kennis te delen, te pionieren in de rol van aanvoerder, uw accommodatie beschikbaar te stellen, mankracht te leveren, financieel te ondersteunen of op een andere wijze die u passend lijkt.


Wat doet een aanvoerder?
Om het akkoord meer tot leven te brengen en samen concreet aan de slag te gaan zijn er vanuit de partners voor elk thema een of meerdere aanvoerders gevraagd. Deze aanvoerders nemen het voortouw om het netwerk van partners te verbinden, inspireren en activeren. Zij weten wat er inhoudelijk speelt binnen het thema, kennen de partners en Gelderland. De aanvoerders bepalen samen met de partners de ambities en acties die in het akkoord staan, en welke acties als eerste opgepakt worden.


Kan ik me aanmelden als aanvoerder?
Er is altijd ruimte voor aanvoerders met nieuwe kennis en ervaring. Neem contact op met de projectorganisatie, via info@gelderssportakkoord.nl om uw interesse kenbaar te maken en uw deelname te bespreken.


Is er budget voor uitvoering van de ambities en acties?
In tegenstelling tot de lokale sportakkoorden is er aan het Gelders Sportakkoord 2.0 geen uitvoeringsbudget van het ministerie van VWS verbonden. Als partners zullen we zoeken naar creatieve, inventieve en soms innovatieve manieren om de financiering te realiseren. Dat kan bijvoorbeeld door gezamenlijk menskracht te koppelen aan een project en zo al beschikbare middelen efficiënter in te zetten. Ook kan het vormen van coalities van partners ervoor zorgen dat we in aanmerking komen voor meer of hogere subsidie. En er liggen kansen voor landelijke financiering en (co-) financiering door maatschappelijke partners en bedrijfsleven. De partners in het Gelders Sportakkoord staan open voor samenwerking met investeerders, deze kunnen altijd contact opnemen via info@gelderssportakkoord.nl. Gezamenlijk gaan we ontdekken wat er nodig is en welke vorm we daaraan geven.


Moet ik meedoen aan alle thema’s en acties?
Nee, u kunt zelf kiezen aan welke acties u wilt bijdragen. Wanneer u zich via de ondertekeningspagina aanmeldt als partner kunt u aangeven op welk thema u, of uw collega’s, aansluiten. Het is ook mogelijk met meerdere mensen vanuit dezelfde organisatie vertegenwoordigd te zijn, ieder op een ander thema. Vervolgens wordt in de themabijeenkomsten bepaald wie zich voor welke actie gaat inzetten.


Wanneer wordt er gestart met de acties?
In het Gelders Sportakkoord 2.0 is een globaal jaarplan opgenomen. De uitvoering van de eerste acties starten in het 1e kwartaal van 2021. De uitvoering loopt tot eind 2023.


Ben ik verplicht om mee te doen?
Nee, aansluiten bij het Gelders Sportakkoord 2.0 is vrijblijvend. Het is aan u om te bepalen of u een bijdrage wilt leveren aan de beschreven acties en ambities.


Kunnen er nog nieuwe ambities en/of acties worden ingebracht?
Ja, dat is zeker mogelijk. Het is een dynamisch document. Waar nodig passen we in overleg ambities en acties aan, en waar nodig voegen we acties toe. Twee keer per jaar verschijnt er een bijgewerkte online versie van het Gelders Sportakkoord. Partners kunnen ook in een later stadium bijdragen aan thema’s, en nieuwe partners kunnen aansluiten. Heeft u ideeën? Laat het weten via info@gelderssportakkoord.nl, de aanvoerders van het thema nemen dan contact met u op.


Hoeveel tijd ben ik kwijt als partner van het Gelders Sportakkoord 2.0?
Dit verschilt per partner en is onder andere afhankelijk van het aantal acties waaraan u een bijdrage levert. Iedereen is welkom om zich aan te sluiten en binnen de eigen mogelijkheden zich in te zetten.


Waar kan ik me aanmelden voor de nieuwsbrief?

Uw interesse voor de nieuwsbrief kunt u kenbaar maken via het inschrijfformulier, onderaan de pagina.


Wie zitten er in de organisatie van het Gelders Sportakkoord 2.0?
De acties in het akkoord worden uitgevoerd door partners, maar om dat mogelijk te maken is wel een bepaalde mate van coördinatie, procesbewaking en organisatie nodig. Dit gaat over het ondersteunen van de aanvoerders, het organiseren van bijeenkomsten, het informeren van partners en het verzorgen van de communicatie, het leggen van verbindingen tussen partners en het aanjagen van de in het akkoord genoemde acties. De Gelderse Sport Federatie is bereid gevonden om deze coördinatie, procesbewaking en organisatie te verzorgen. Daarnaast is er ondersteuning en advisering van een Adviseur kernteam sportakkoorden van de gezamenlijke sport. Deze formatie bepaalt haar werkzaamheden in overleg met de Raad van Advies en stemt ze af op de plannen van de aanvoerders.


Mijn vraag staat er niet tussen, waar kan ik terecht?

Met vragen kunt u terecht bij de projectorganisatie, neem contact op via info@gelderssportakkoord.nl.