Vitale sport- en beweegaanbieders concreet aan de slag

Op het thema Vitale sport- en beweegaanbieders is alweer de tweede verdiepingsbijeenkomst georganiseerd. Op 8 juni ging men onder leiding van aanvoerders Jan Minkhorst en Laura Metiary concreet aan de slag om acties en verantwoordelijkheden te benoemen. Speerpunten zijn onder meer het verenigingsnetwerk, kennisdeling en open clubs. Uitgangspunt is dan ook om de komende tijd met deze thema’s samen aan de slag te gaan.

Allereerst vertelde Martine Wilmering van de provincie wat meer over de coronadenktank die in oprichting is. Daarin denken organisaties na over initiatieven om sport anders te organiseren tijdens en na corona. Inmiddels zijn er twee bijeenkomsten geweest. Daarin zijn onder andere twee belangrijke onderwerpen benoemd: het snel opstarten van sporten met een beperking, en het ‘binding houden’ tijdens corona. De vraag was of dit in het Sportakkoord opgepakt moet worden of meer een lokale aangelegenheid is. De aanwezige partners voelden meer voor het laatste. Zo gaf Ewald Stegenga (gemeente Overbetuwe) aan: “De kracht zit juist in het lokale. De samenwerking tussen gemeenten en verenigingen is heel belangrijk. Daar hebben we in de gemeente Overbetuwe veel aandacht voor.” Ton van Hoof van Sportservice Ede vulde aan: “Het is heel belangrijk om lokaal goed in beeld te brengen wat er leeft.” Maarten Vruggink van de KNVB: “Doe vooral geen dingen dubbel. Je kan ook aansluiten bij bestaande initiatieven. Wel is het belangrijk om kennis en ervaring met elkaar te delen. Daarbij zou een denktank lokale ontwikkelingen kunnen aanjagen en good practices delen.” Als actiepunt werd genoteerd om lokale netwerken in beeld te brengen.

Netwerk voor verenigingsadviseurs

Er wordt hard gewerkt aan het Verenigingsadviseursnetwerk. Doel hiervan is elkaar beter te leren kennen, en behoeften en aanbod beter in beeld te brengen. Er worden bijeenkomsten voor verenigingsadviseurs georganiseerd in verschillende regio’s. Inmiddels is er ook een smoelenboek gemaakt. Ook verschijnt op dit platform binnenkort een artikel over het netwerk. Vind je het interessant om mee te denken, meld je dan aan via info@gelderssportakkoord.nl.

Kennisdeling verder bevorderen

Na het algemene gedeelte gingen de partners uiteen in 2 breakout-rooms. De eerste had als onderwerp kennisdeling. Via een interactieve sessie is in kaart gebracht welke kennis we willen delen, welke doelgroepen er zijn en via welke kanalen we kennis kunnen delen. Dat leidde tot een drietal concrete acties waarmee werkgroepen aan de slag gaan:

  • Inzichtelijk maken welke structuren er al zijn voor kennisdeling en hoe we hier op kunnen aanhaken
  • Behoefte ophalen bij verenigingen, aan welke kennis hebben zij behoefte of welke kennis zouden zij willen delen
  • Meer onderlinge samenwerking

Kansen voor Open Clubs

De tweede deelsessie ging over de open club gedachte. Verrassend genoeg bleek het begrip ‘open club’ nog niet voor iedereen duidelijk, het roept verschillende beelden op. Ook is gesproken over wie er nodig zijn om meer open clubs te realiseren. In de praktijk zijn clubs huiverig voor het openstellen, bijvoorbeeld uit angst voor vernieling. Dat zouden we kunnen wegnemen door goede voorbeelden te delen die het tegendeel te bewijzen. Ingrid de Croon, beleidsadviseur gemeente Voorst: “We moeten ook meer kijken naar de toekomstbestendigheid van onze verenigingen. Niet alleen naar de leden maar juist ook naar de niet-leden voor nieuwe kansen en voor werven van nieuwe leden en vrijwilligers. En ook het kijken naar commerciële aanbieders van bijvoorbeeld fitness en fysio biedt nieuwe kansen voor een bredere invulling van het concept open club.” Uit de brainstorm kwamen verschillende concrete acties die de komende maanden opgepakt worden:

  • Werkbezoeken organiseren aan gerealiseerde open clubs
  • Open clubs ook op andere manieren hun verhaal laten vertellen
  • Kennis en inspiratie delen, verspreiden gedachtengoed en visie van open club
  • Ophalen bij verenigingen wie er spelen met gedachte van open club, onderzoeken of we hiervoor de monitor van gemeente Overbetuwe kunnen gebruiken.

Wil je graag meedenken over het thema of meewerken aan de uitvoering van een van de actiepunten? Of heeft jouw vereniging juist behoefte aan de zaken die hierboven beschreven zijn? Laat het ons weten via info@gelderssportakkoord.nl.