Themabijeenkomst Vitale sport- en beweegaanbieders

Begin maart is het Gelders Sportakkoord 2.0 gelanceerd, voor en door partners. Een stevig uitgangspunt om de komende jaren het Gelders Sportklimaat te versterken. Op 29 maart 2021 was de eerste bijeenkomst rondom het thema Vitale sport- en beweegaanbieders, een van de zes thema’s van het Gelders Sportakkoord. Daarbij zijn diverse vervolgstappen geformuleerd.

Ambities verbinden, kennis delen en open clubs

Tijdens deze bijeenkomst gingen de aanvoerders Laura Metiary (KNVB) en Jan Minkhorst (Achterhoek in beweging) samen met een kleine 20 partners aan de slag om gezamenlijke ambities en acties af te stemmen. Al tijdens de voorstelronde werden de ambities aangekaart:

  • Jan Minkhorst: “Het bij elkaar brengen van mensen en organisaties is wat mij betreft essentieel voor onze maatschappij. Dat geldt voor het Gelders Sportakkoord, maar ook bijvoorbeeld voor open clubs.”
  • Carin Zwartjes (CEM Sportsupport): “Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen en meetelt. Mijn ambities liggen op kennisdeling, behoud van vrijwilligers en ontwikkeling van open clubs.”
  • Laura Metiary: “Ik vind het verbinden van het netwerk ten gunste van de verenigingen erg belangrijk. En daarbij het concreet maken van de koppeling met andere beleidsterreinen, zoals zorg, welzijn en onderwijs.”

Uit alle ambities blijkt dat samenwerking en het verbinden van verschillende organisaties en doelgroepen de sleutel is voor de toekomst. Of het nu gaat om hybride leren, open clubs of het toekomstgericht maken van sportaanbieders.

Concrete acties Vitale sport- en beweegaanbieders

In het Gelders Sportakkoord 2.0 staan concrete acties voor het thema Vitale Sport- en beweegaanbieders. De aanwezigen nemen de acties door en zijn het over eens dat het nu tijd is om alles nog concreter te maken. En ook om anderen nauwer te betrekken, zodat mensen verantwoordelijkheid krijgen en gaan voelen. Een aanbeveling was verder om verenigingen meer te laten profiteren en aan te laten sluiten bij het Gelders Sportakkoord. Om de in het sportakkoord geformuleerde acties te realiseren is het belangrijk om aan te sluiten bij hun wensen.

Actie 1 kennisdeling en promotie: netwerk voor verenigingsadviseurs

In breakout rooms werd doorgepraat over het verder concretiseren van de omschreven acties. De eerste actie gaat over kennisdeling en promotie. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is om alle verenigingsadviseurs, buurtsportcoaches etc. bij elkaar te brengen. Men wil hierbij dan ook aan de slag met de verdere ontwikkeling van een netwerk voor verenigingsadviseurs. Met als doel om alle verschillende acties beter te kunnen stroomlijnen. Afstemming met alle betrokken partijen is daarbij belangrijk.

Belangrijk bij kennisdeling en promotie is ook de vraag hoe je sport- en beweegaanbieders aan het denken kunt zetten. Zo zouden ze bijvoorbeeld bij hun leden kunnen vragen waar behoefte aan is. Vanuit het Gelders Sportakkoord kan dan ondersteuning worden geboden met advies over hoe ze daar mee om kunnen gaan. En ook van elkaar leren door het delen van good practices is daarbij belangrijk. Een aandachtspunt is verder het onderzoeken op welke manieren de sport- en beweegaanbieders het beste geïnformeerd kunnen worden en uitzoeken waarover ze geïnformeerd willen worden.

Actie 2 innovatie en toekomstgerichtheid: focus op thema’s ontwikkelen open club

Over de actie om op 10 locaties een open club op te starten is men van mening dat deze anders moet worden geformuleerd in het sportakkoord. Vanuit het sportakkoord zouden we veel meer moeten focussen op de thema’s die belangrijk zijn voor het ontwikkelen van een open club. Zo zouden er bijvoorbeeld 10 themasessies georganiseerd kunnen worden over thema’s als vrijwilligers en weerbaarheid en dergelijke. Diverse partners zijn te betrekken bij de organisatie van deze sessies.

Hoe nu verder? Aanvoerders maken actieplan

De partners gebruiken de input van deze meeting om te bepalen met welke acties zij daadwerkelijk aan de slag willen. Zo denken ze uit op welke thema’s verenigingen vanuit de open club elkaar kunnen inspireren. Ook koppelen ze terug hoe het netwerk van verenigingsadviseurs GLD verder te ontwikkelen is en welke good practices zij kennen. Met deze input maken de aanvoerders vervolgens een actieplan, waarna werkgroepjes aan de slag gaan om de verschillende acties uit te voeren.

Was jij niet bij de bijeenkomst, maar wil je toch meedenken? Stuur dan een mail naar info@gelderssportakkoord.nl